Il-13 Ħadd ta’ matul is-sena – Sena B – 28 ta’ Ġunju 2015

It-13 Ħadd ta’ matul is-sena – Sena B – 28 ta’ Ġunju 2015

Qari: Għerf (1: 13-15) (2: 23-24)
Minħabba l-għira tax-xitan li l-mewt daħlet fid-dinja.

Salm Responsorjali: Salm 29 (30) 2.4.5-6.11.12a.13b
Ngħollik, Mulej, għax erfajtni

II Qari: 2 Korintin (8: 7.9.13-15)
Iż-żejjed tagħkom jagħmel tajjeb għan-nieqes tal-aħwa li ma għandhomx.

Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesù qered il-mewt, u dawwal il-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju.

Evanġelju: Mark (5: 21-43)
Tfajla, qiegħed ngħidlek, qum!

TALBIET TA’ INTERĊESSJONI
Għannu lill-Mulej, ħbieb tiegħu, faħħru l-isem imqaddes tiegħu u itolbuh bil-ferħ.
Għal dawk li l-Mulej għażel biex ikunu rgħajja tal-merħla tiegħu sabiex ixandru dejjem il-valur tal-ħajja ta’ kull bniedem maħluq fuq xbieha ta’ Alla. Nitolbu…
Għall-mexxejja tal-ġnus biex qabel kull ħaġa oħra jqiegħdu d-dinjità ta’ kull persuna li Kristu salva b’demmu. Nitolbu…
Għall-morda biex, fil-mard tagħhom, ikollhom il-faraġ u l-għajnuna tal-preżenza tal-għeżież tagħhom. Nitolbu…
Għalina li niċċelebraw il-quddiesa fil-jum li fih Kristu rebaħ il-mewt, biex il-ħajja tagħna tkun xhieda quddiem id-dinja tal-ħajja li kisbilna. Nitolbu…
Tħalli qatt, Missier ħanin, li tonqosna l-fidi fik għaliex nafu li inti sa tilqa’ t-talba tagħna. Bi Kristu Sidna. Ammen.

 

Il-12 Ħadd ta’ matul is-sena – Sena B – 21 ta’ Ġunju 2015

Il-12 Ħadd ta’ matul is-sena Sena B – 21 ta’ Ġunju 2015

Qari: Ġob (38: 1.8-11)
Ma taqbiżx minn hawn il-qawwa tal-mewġ tiegħek.

Salm Responsorjali: Salm 91
Roddu ħajr lill-Mulej, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu

II Qari: 2 Korintin (5: 14-17)
Il-qadim għadda, biex daħal il-ġdid floku.

Evanġelju: Mark (4: 35-41)
Profeta kbir qam fostna, u Alla żar il-poplu tiegħu.

 

TALBIET TA’ INTERĊESSJONI

Il-Mulej ħeles lil dawk li għajtulu fil-hemm tagħhom; nitolbuh għalhekk għall-Knisja u għad-dinja kollha u ngħidulu: Fit-tjieba tiegħek Mulej, salvana.

Nitolbu għall-Knisja biex qatt ma tonqosha l-fidi fil-Mulej meta tħabbat wiċċha mad-dgħufijiet tal-membri tagħha u mal-persekuzzjonijiet: Fit-tjieba tiegħek Mulej, salvana.

Nitolbu għall-bnedmin kollha ta’ rieda tajba biex ma jħallux il-ħażen ta’ madwarna jxejjen il-ħiliet li Alla żejjinhom bihom: Fit-tjieba tiegħek Mulej, salvana.

Nitolbu għal kull min hu mċaħħad mir-rispett lejn id-dinjità tiegħu biex ikun jista’ jgħix ta’ ħliqa ġdida fi Kristu:Fit-tjieba tiegħek Mulej, salvana.

Nitolbu għall-ġemgħa liturġika biex fis-simboli tagħraf il-preżenza ħajja ta’ Kristu Sidna: Fit-tjieba tiegħek Mulej, salvana.

Missier, inti qatt ma titlaq lil dawk li sawwart f’imħabbtek. Ilqa’ għalhekk it-talbiet tal-għeżież tiegħek. Bi Kristu Sidna. Ammen.